ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ

Άρθρο 1o  Ίδρυση – Επωνυμία.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΟΥ» με έδρα το χωριό Παρασπόρι του Δήμου Σητείας του Νομού Λασιθίου Κρήτης.

Άρθρο 2o Σκοποί του Συλλόγου.

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Η ανάπτυξη των δεσμών και η καλλιέργεια των σχέσεων, η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς και με άλλους τοπικούς πολιτιστικούς, μορφωτικούς, ή πνευματικούς συλλόγους της χώρας.

H συμβολή στην πνευματική, πολιτιστική και κοινωνική ανάπτυξη των μελών και του τόπου μας.

Η συνεργασία με επιστημονικούς, πνευματικούς οργανισμούς ή οργανώσεις και με κάθε άλλο φορέα με συναφείς σκοπούς.

Η λήψη κάθε μέτρου γενικά για τη διατήρηση της λαϊκής παράδοσης και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Η κατοχύρωση της ελεύθερης ανταλλαγής επιστημονικών πληροφοριών και της ελεύθερης διακίνησης κοινωνικών και φιλοσοφικών ιδεών, απαγορευμένης αυστηρά κάθε κομματικής επιδίωξης μέσω του συλλόγου.

Ο εξωραϊσμός του χωριού μας, η ανάπλαση του ευρύτερου περιβάλλοντός του, η ανάδειξη ιστορικών, αρχιτεκτονικών ή φυσικών του μνημείων και η μέριμνα για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων του.

Άρθρο 3o Μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του.

Τα μέσα για την πραγμάτωση των σκοπών του είναι:

Η ανάπτυξη κάθε είδους μορφωτικής ,πολιτιστικής και ψυχαγωγικής δραστηριότητας, όπως διαλέξεις, εκδόσεις εντύπων, εκθέσεις, ψυχαγωγικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, εκδρομές, προβολές ταινιών, η ίδρυση βιβλιοθήκης, λαογραφικού μουσείου, κλπ.

Η εκτέλεση ή η χρηματοδότηση μικρών κοινωφελών έργων ή δραστηριοτήτων αυτοτελώς, είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς.

Η καταγραφή και επισήμανση των τοπικών προβλημάτων και αναγκών, η μελέτη, η τεκμηρίωσή τους, η διεκδίκηση και η προώθηση της θεραπείας τους, με τη συνεργασία και την πραγματοποίηση διαβημάτων στους αρμόδιους φορείς και αρχές.

Κάθε άλλη δραστηριότητα που εντάσσεται στο γενικότερο πνεύμα και προάγει τους σκοπούς του συλλόγου.

 Άρθρο 4o Τα μέλη.

Ο σύλλογος αποτελείται από τακτικά και επίτιμα μέλη.

Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, κατάγεται, ή διαμένει ή είναι δημότης ή δημότισσα του χωριού Παρασπορίου του Δήμου Σητείας, οι σύζυγοι και τα παιδιά τους, καθώς και κάθε φίλος του χωριού μας που το επιθυμεί και αποδέχεται τους σκοπούς του συλλόγου.

Επίτιμα μέλη γίνονται, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, άτομα που προσέφεραν εξαιρετικές υπηρεσίες στο σύλλογο, ή εξέχοντα άτομα που εργάστηκαν αποτελεσματικά για τους ίδιους σκοπούς, χαίρουν ευρύτερης κοινωνικής αποδοχής και ο σύλλογος επιθυμεί να τους τιμήσει.

Τα τακτικά μέλη έχουν την υποχρέωση να εργάζονται για την προαγωγή των σκοπών του συλλόγου, να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που αντιστρατεύεται τους σκοπούς αυτούς και να καταβάλουν την συνδρομή που ορίζεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα.

Κάθε μέλος που η δραστηριότητα του είναι ενάντια στους σκοπούς του συλλόγου ή που εμποδίζει την εκτέλεση των αποφάσεων των οργάνων της Διοίκησής του, υποβάλλεται σε πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογα με την βαρύτητα της πράξης του, που μπορεί να φθάσει μέχρι την αποπομπή του.

Για την εγγραφή μέλους, υποβάλλεται σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο και συνοδεύεται από το διπλότυπο του Ταμείου για την είσπραξη της εισφοράς εγγραφής, όπως καθορίζεται κάθε φορά από τα αρμόδια όργανα.

Τα τακτικά μέλη καταβάλουν μηνιαία συνδρομή, που εισπράττεται ανά έτος. Το ποσόν καθορίζεται ή αναπροσαρμόζεται ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

Μέλη που καθυστερούν την μηνιαία εισφορά τους πάνω από δύο χρόνια διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μπορούν όμως να επανεγγραφούν με την καταβολή μόνο των καθυστερούμενων εισφορών.

Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει όποτε θέλει από το σύλλογο, αφού υποβάλει αίτηση για την διαγραφή του από το μητρώο μελών, αλλά υποχρεούται στην καταβολή των μηνιαίων ή άλλων έκτακτων εισφορών που οφείλει μέχρι την ημέρα της αποχώρησής του.

Απερχόμενα ή διαγραφόμενα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του συλλόγου.

Άρθρο 5o Όργανα του Συλλόγου.

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή.

 Άρθρο 6o Η Γενική Συνέλευση. - Αρμοδιότητες και αρχές λειτουργίας.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν έχει ανατεθεί από το Νόμο ή το παρόν καταστατικό σε όλα τα όργανα. Αποφασίζει επίσης για οποιοδήποτε ζήτημα υπαγόμενο κανονικά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου, εφόσον τούτο υπαχθεί στην κρίση της, ύστερα από απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας του αριθμού των μελών του εν λόγω οργάνου, οπότε και φέρει αυτή την ευθύνη της απόφασης.

Ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία στα άλλα όργανα του Συλλόγου.

Η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα:

α) να κρίνει τον απολογισμό του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου,

β) να εκλέγει τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και της Εξελεγκτικής Επιτροπής,

γ) να αποφασίζει για την έγκριση του προϋπολογισμού και του ισολογισμού και να κρίνει, με βάση την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για την απαλλαγή ή όχι του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη,

δ) να αποφασίζει για κάθε τροπολογία του καταστατικού, και

ε) να αποφασίζει για την διάλυση του συλλόγου.

Με την έναρξη της Γενικής Συνελεύσεως εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, και ο Αντιπρόεδρος της. Τα εκλεγμένα μέλη άλλων οργάνων δεν μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις αυτές.

Οι αποφάσεις παίρνονται με ανάταση της χειρός, και σε περίπτωση αμφισβήτησης του αποτελέσματος διενεργείται καταμέτρηση.

Για προσωπικά θέματα γίνεται μυστική ψηφοφορία μόνον αν ζητηθεί κάτι τέτοιο και πάρει σχετική απόφαση η Γενική Συνέλευση.

Η ψηφοφορία για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι μυστική. Μυστική επίσης είναι και η ψηφοφορία όταν πρόκειται να αποφασιστεί αποβολή μέλους.

Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται ρητά άλλη πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων αποφασίζει για την προσθήκη θέματος στην ημερήσια διάταξη.

Κάθε χρόνο συγκαλείται μια τακτική Γενική Συνέλευση τον Αύγουστο.

Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που την προκηρύσσει 7 ημέρες τουλάχιστον πριν την διεξαγωγή της.

Μη οικονομικώς εντάξει τακτικά μέλη δεν μετέχουν στην Γενική Συνέλευση.

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία με την παρουσία του μισού (½) συν 1 των μελών της .

Στην περίπτωση μη απαρτίας διενεργείται νέα Γενική Συνέλευση μετά από 8 ημέρες στον ίδιο τόπο και στην ίδια ώρα και θεωρείται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται για σοβαρά θέματα του συλλόγου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με έγγραφη αίτηση του 1/5 των μελών του συλλόγου με σχετική ομόφωνη απόφαση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε 7 ημέρες το αργότερο από τη γνωστοποίηση του αιτήματος να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Η καταστατική Γενική Συνέλευση μπορεί να είναι είτε τακτική είτε έκτακτη και μπορεί να αφορά είτε την τροποποίηση διατάξεων' τού Καταστατικού, είτε την διάλυση του συλλόγου. Για τη λήψη αποφάσεων για τα παραπάνω θέματα, απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών για την ύπαρξη απαρτίας, καθώς και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

 Άρθρο 7 o

Το Διοικητικό Συμβούλιο – Συγκρότηση, Λειτουργία, Καθήκοντα και   Αρμοδιότητες.

    Ο σύλλογος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα. Διαχειρίζεται την περιουσία του σύμφωνα με τους νόμους και το παρόν καταστατικό και να εκτελεί τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.

Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθορίζεται σε πέντε (5).

Η θητεία του διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής.

Το νεοεκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο την επομένη της εκλογής του συνέρχεται υποχρεωτικά υπό την προεδρία εκείνου με τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία. Με την ευθύνη του πλειονοψηφήσαντος στις εκλογές, καλείται στην πρώτη συνεδρίαση και το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να παραδώσει στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο αμέσως μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, τα κλειδιά, τη σφραγίδα, το αρχείο και την περιουσία του συλλόγου με σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης, που υπογράφεται και από τα δύο διοικητικά Συμβούλια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά δίμηνο, έκτακτα δε όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος δυνατόν να συγκληθεί και με πρωτοβουλία τουλάχιστον 3 μελών του, με γνωστοποίηση του χώρου, χρόνου και θέματος,  τουλάχιστον πριν από 48 ώρες  στα λοιπά μέλη.

Για την συνεδρίαση απαιτείται απαρτία με την παρουσία 3 από τα μέλη του. Αν  δεν υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται με την ίδια απαρτία σε δύο (2) μέρες.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει  σε τρεις (3) τακτικές συνεδριάσεις αδικαιολόγητα ή σε έξι (6) δικαιολογημένα, αντικαθίσταται.

   Στη θέση αποχωρούντος μέλους με παραίτηση ή αντικατάσταση  λόγω απουσιών, καταλαμβάνει ο επόμενος κατά σειρά ψήφων.

   Σε κάθε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση.

Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να προτείνει θέματα προς συζήτηση.

Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοικτές, εκτός αν αποφασίσει το αντίθετο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους τού.

   Στις ανοικτές συνεδριάσεις έχει δικαίωμα να παρίσταται οποιοδήποτε μέλος χωρίς δικαίωμα  ψήφου.

   Δικαίωμα λόγου έχουν τα μέλη των επιτροπών καθώς και κάθε άλλο μέλος  κατόπιν απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία απόλυτη των παρόντων μελών, σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από τον Γραμματέα που καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος διευθύνει τις τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το σύλλογο σε κάθε αρχή και γενικά φροντίζει για την εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου και τον συντονισμό της δράσης του. Αντιπροσωπεύει δικαστικώς και εξωδίκως το σωματείο και υπογράφει όλα τα επίσημα έγγραφα. Ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, για την απαλλαγή του ή τον καταλογισμό ευθυνών από τη Συνέλευση.

Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν κωλύεται ή απουσιάζει σε όλες τις αρμοδιότητές του. Μπορεί να ασκεί και όσα καθήκοντα του Προέδρου ανατέθηκαν σ’ αυτόν μετά από πρόταση του Προέδρου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Γραμματέας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, κρατεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τα οποία υποχρεούνται να υπογράφουν τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρεί την αλληλογραφία και συνυπογράφει τα διάφορα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο, έχει την ευθύνη τήρησης των βιβλίων του συλλόγου, πλην των αφορούντων τα οικονομικά στοιχεία, φυλάσσει τη σφραγίδα και εισάγει τις αιτήσεις εγγραφής νέων μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του Ταμείου του συλλόγου, εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις αριθμημένες και σφραγισμένες με τη σφραγίδα του συλλόγου κάθε είδους εισφορά των μελών και γενικά κάθε έσοδο, φυλάσσει κάθε παραστατικό έγγραφο πληρωμών και εξόδων, τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών και το βιβλίο περιουσίας, είναι υπεύθυνος για κάθε χρηματική απώλεια ή ανωμαλία και ελέγχεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή για την καλή διαχείριση της περιουσίας του συλλόγου.

Καταθέτει σε πιστωτικό ίδρυμα τη χρηματική περιουσία του συλλόγου, πέραν ενός ποσού όχι μεγαλύτερου των διακοσίων (200) ευρώ, που κρατεί στο Ταμείο για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Οι αναλήψεις γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 8o. Eξελεγκτική  Επιτροπή.

 Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη.

Εκλέγεται από την τακτική εκλογική συνέλευση για τριετή θητεία, με καθήκον την  άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου των πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τη σύνταξη και υποβολή της σχετικής έκθεσης στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το  Διοικητικό Συμβούλιο.

 Άρθρο 9  Αρχαιρεσίες.

 Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την μέριμνα τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής  εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση και στην οποία προεδρεύει ένα από τα μέλη της εκλεγόμενος ως Πρόεδρος.

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Εφορευτική Επιτροπή ανακοινώνει των κατάλογο των μελών που είναι ταμιακά εντάξει και έχουν δικαίωμα ψήφου, ανακοινώνει επίσημα τους καταλόγους των υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότητας, μεριμνά για την έκδοση επαρκών ψηφοδελτίων, παραλαμβάνει και ελέγχει την κάλπη, και ο Πρόεδρός της κηρύσσει την έναρξη της ψηφοφορίας.

Ενστάσεις είναι δυνατόν να υποβάλλονται σ' όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η Εφορευτική Επιτροπή συνεδριάζει άμεσα και ανακοινώνει την απόφασή της επί της ένστασης. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή διενεργεί τη διαλογή των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας δύο ή περισσοτέρων διενεργείται κλήρωση.

Το εκλογικό υλικό φυλάσσεται στα γραφεία του Συλλόγου μέσα σε ιδιαίτερο χώρο, με την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής και του προεδρείου για 15 μέρες, διάστημα μέσα στο οποίο μπορεί να γίνει ένσταση στο αρμόδιο Δικαστήριο.

 Άρθρο 10ο  Ειδικές Επιτροπές.

 Η Γενική Συνέλευση αποφασίσει για την σκοπιμότητα σύστασης ειδικών επιτροπών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών του συλλόγου και την υποβοήθηση του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα ως την τεκμηριωμένη  πρότασή του, ή ύστερα από πρόταση του 1/5 των παρόντων μελών. Ο αριθμός και η επιλογή  των μελών  των ειδικών επιτροπών γίνεται με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο ασκεί αποφασιστικό έλεγχο της δουλειάς των επιτροπών και φέρει την ευθύνη του αποτελέσματος της δράσης τους απέναντι στη Γενική Συνέλευση.

 Άρθρο 11o Πόροι του Συλλόγου  - Χορηγοί - Ευεργέτες.

 Πόροι του Συλλόγου είναι οι τακτικές και έκτατες εισφορές των μελών του, τα  δικαιώματα εγγραφής, οι  πρόσοδοι από υπάρχοντα περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους, οι δωρεές, τα κληροδοτήματα, οι χορηγίες και οι επιχορηγήσεις προς το Σύλλογο από το Κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Δήμους, Κοινότητες, άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ελληνικά ή αλλοδαπά και γενικά οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και τα έσοδα από δημόσιες εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος και κάθε άλλος νόμιμος πόρος.

Στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου εναπόκειται ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο ο σύλλογος εκφράζει τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς τους χορηγούς δωρητές ή ευεργέτες του συλλόγου. Ως Ευεργέτες κρίνονται από τη Γενική Συνέλευση, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, άτομα που προσέφεραν ιδιαίτερα υψηλά χρηματικά ποσά ή περιουσιακά στοιχεία υψηλής αξίας προς το Σύλλογο.

Η μηνιαία συνδρομή και τα δικαιώματα εγγραφής των μελών καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται από την Γενική Συνέλευση, ύστερα από σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να επιβληθούν και έκτακτες εισφορές εφόσον κριθεί σκόπιμο.

 Άρθρο 12° Βιβλία του Συλλόγου

 O Σύλλογος τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώο μελών που αναγράφονται με αύξοντα αριθμό τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών.

β) Πρακτικά συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικών Συνελεύσεων.

γ) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας.

δ) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.

ε) Βιβλίο περιουσίας, όπου φαίνεται κάθε κινητή και ακίνητη περιουσία του συλλόγου.

 Άρθρο 13° Σφραγίδα του Συλλόγου.

 Ο σύλλογος έχει τη δική του σφραγίδα που φέρει κυκλικά στην περιφέρεια την επωνυμία του και στο κέντρο το έτος ιδρύσεως.

Άρθρο 14° Διάλυση του Συλλόγου.

 Ο Σύλλογος διαλύεται αν τα μέλη του γίνουν λιγότερα από 10 και αποφασιστεί αυτό από τη Γενική Συνέλευση. Η ίδια η Γενική Συνέλευση αποφασίζει και για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου.

Άρθρο 15° Άλλες διατάξεις.

 Ο σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος ομοσπονδίας ή άλλης ενώσεως ομοειδών σωματείων, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για την ένταξη του συλλόγου σε προγράμματα Εθνικά ή Κοινοτικά, για την πραγματοποίηση δράσεων και έργων που είναι σύμφωνα με τους γενικότερους σκοπούς του, προάγουν το έργο του και είναι επωφελή για τα μέλη του και το χωριό Παρασπόρι.

Κάθε ζήτημα που προκύπτει και δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, ρυθμίζεται πάντα σύμφωνα με το πνεύμα του συλλόγου.

Άρθρο 16°.

 Το καταστατικό αυτό αποτελούμενο από 16 άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ' άρθρο και στο σύνολό του στο Παρασπόρι στις 06-05-2010.

 (Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 250/2010 απόφαση του Πρωτοδικείου Λασιθίου και καταχωρήθηκε στο οικείο βιβλίο του Πρωτοδικείου Λασιθίου με αρ. καταχώρησης 825/12-08-2010).